Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Se filmen om hälsofrämjande ledarskap!

Hitta dina behov

Hur hälsofrämjande är ditt ledarskap? Vet du vad du bör utveckla för att bli en mer hälsofrämjande ledare? Genom att svara på några korta frågor kan du få förslag på vilket eller vilka områden som du i första hand bör fokusera på. Testet tar cirka fem minuter att genomföra.
Starta testet
01

Hur upplever du dina organisatoriska och individuella förutsättningar för att inspirera dina medarbetare?

02

Hur ser dina organisatoriska och individuella förutsättningar ut för hälsofrämjande arbete?

03

Hur upplever du att det strategiska arbetet med hälsofrämjande ledarskap fungerar i din organisation?

04

Hur ofta kopplar ni ert hälsofrämjande arbete till er affärsstrategi?

05

Hur väl upplever du att du och dina medarbetare arbetar med mål, uppgifter och uppföljning av dem?

06

Hur upplever du att ditt arbetssätt fungerar för att tydliggöra mål och uppgifter tillsammans med dina medarbetare?

07

Hur väl känner du till vikten av balans mellan till exempel arbetsbelastning och återhämtning?

08

I vilken grad arbetar du med livsstilsrelaterade frågor tillsammans med din arbetsgrupp?

09

Hur arbetar du med feedback i din arbetsgrupp?

10

Hur arbetar du med coachning tillsammans med din arbetsgrupp?

11

I hur hög grad arbetar du med att stärka delaktighet i gruppen?

12

Hur upplever du att era kommunikationsforum och kommunikationsvägar fungerar på arbetsplatsen?

Fråga 2 av 10


Hälsofrämjande ledarskap

Arbetsmiljöarbete handlar ofta om att förebygga ohälsa och olycksfall i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Att arbeta hälsofrämjande är ett mer offensivt arbetssätt. Medan förebyggande arbete fokuserar på att avvärja och skydda, fokuserar främjande arbete på att möjliggöra. Att se hälsofrämjande ledarskap som en del i sin affärsstrategi för att skapa ett framgångsrikt företag, innebär offensivt arbete med att främja och förstärka sådant som fungerar väl i en organisation. Genom att kartlägga och utveckla det som redan är bra kan du som chef relativt enkelt stimulera såväl trivsel som prestation, och på så sätt skapa en arbetsplats där människor vill vara. Här hittar du konkreta tips på hur du kan arbeta med hälsofrämjande ledarskap. Tänk dig gärna den här webbplatsen som en bank, dit du kan komma tillbaka för att hämta mer inspiration när du behöver. Välkommen!


Områden

Chefens förutsättningar
Dina organisatoriska och individuella förutsättningar som chef, hur du kan stärka dem och inspirera andra.
Hälsofrämjande som affärsstrategi
Strategiskt arbete med hälsofrämjande ledarskap. Mål, mått och uppföljning.
Tydliga mål och uppgifter
Koppling till företagsmål, del i helheten. Utvecklings- och förändringsarbete
Balans och hälsa
Balans mellan krav, kontroll och stöd. Livsstilsrelaterade frågor.
Återkoppling
Feedback, coachning och motivation. Lärande och utveckling.
Delaktighet och arbetsklimat
Kommunikation, delaktighet och gemensamt ansvar.