Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Om verktyget

Hälsofrämjande ledarskap innehåller handfasta råd och tips om hur du kan arbeta med hälsofrämjande ledarskap i vardagen. Verktyget är till för dig som vill hjälpa din arbetsgrupp att nå nya höjder – genom ett ledarskap där du förstärker det ni är bra på. Det riktar sig i första hand till dig som är chef eller arbetar inom HR i ett litet eller medelstort företag. Hälsofrämjande ledarskap är skapat av Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter. Inspiration och underlag är till stor del hämtat från böcker och studier inom området. Vi hänvisar till källor under respektive område. Definitionen av och ansatsen för hälsofrämjande arbete som vi använder är hämtad ur ”Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring” ett arbetsmaterial som riktar sig till chefer och ledare och har utvecklats av forskare Lotta Dellve och Andrea Eriksson (vid KTH och Göteborgs universitet).

Testet

Testet på startsidan guidar dig enkelt till det eller de områden som kan vara bra att börja med. Du kan göra testet flera gånger! Gör det med lite tid emellan, så får du en bild över utvecklingen.

Områdena

De utvalda områdena speglar några centrala delar i det hälsofrämjande ledarskapet.

Chefens förutsättningar handlar om dig som chef och din situation.

Hälsofrämjande som affärsstrategi är till för dig som chef och för ledningen.

Områdena Tydliga mål och uppgifter, Balans och hälsa, Återkoppling samt Delaktighet och arbetsklimat innehåller såväl tips och metoder för ditt arbete som chef som förslag på verktyg att använda tillsammans med dina medarbetare. Antingen enskilt som grund för dialog mellan medarbetare och chef eller som underlag för dialog med din arbetsgrupp, vid till exempel avdelningsmöten och arbetsplatsträffar.
Tanken är att du ska kunna plocka ut och arbeta med de delar som är relevanta för dig just nu – och att du ska kunna återvända för att hämta mer inspiration och använda fler tips och metoder när du behöver.

Grunden för arbetsmiljöarbetet

Det hälsofrämjande arbetet bygger på grunderna för arbetsmiljöarbete som finns definierade i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). I föreskrifterna om organisatorisk och social hälsa (AFS 2015:4) står det att ”Målen ska syfta till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa”. Lagstiftningen är alltså tydlig om vikten av ett hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen.

Om du har frågor

Om du har frågor om det här verktyget är du välkommen att kontakta oss.

För att vi ska kunna hjälpa dig behöver vi en kortfattad beskrivning av problemet du stött på. Till exempel vilken webbläsare du använder och vad som stått i eventuella felmeddelanden. Ju mer information vi får från dig, desto lättare är det för oss att snabbt kunna felsöka och hjälpa till att lösa problemet.