Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Se filmen om chefens förutsättningar!

Chefens förutsättningar

Grunden för att kunna arbeta framgångsrikt med hälsofrämjande ledarskap är du själv och dina förutsättningar i organisationen. Vet du vad du eventuellt bör utveckla för att bli en mer hälsofrämjande ledare? Det hälsofrämjande ledarskapet handlar till stor del om att inspirera andra. Att leda på ett sätt som främjar delaktighet och skapar förutsättningar för medarbetarna att arbeta i en hälsosam arbetsmiljö. Som chef kan du till exempel behöva tydliggöra vikten av återhämtning genom att själv visa vägen. För att kunna inspirera måste du därför också kunna forma såväl din egen strategi som ditt förhållningsätt och dina förutsättningar. För dig som vill utveckla ditt ledarskap i en mer hälsofrämjande riktning kan reflektion och sortering av perspektiv vara en hjälp. Här hittar du några enkla verktyg som kan hjälpa dig vidare.

Enkelt att börja med

Reflektion

Reservera en halvtimme varje vecka, till exempel på fredagar, för att reflektera och sammanfatta veckan som varit. Vad har fungerat bra? Vad bör jag fokusera på att bibehålla och förstärka?

Uppmärksamma hälsofrämjande ledarskap

Uppmärksamma och notera saker i ditt eget ledarskap – och andras – som du tycker är viktigt i ett hälsofrämjande ledarskap.

Notera i din vardag

Ta för vana att notera saker i din vardag som stärker dina förutsättningar att vara en hälsofrämjande chef.

Jobba vidare med

Mål

Genom att ha en tydlig målbild för ditt arbete gör du det lättare att både se och följa upp vad du kan behöva utveckla eller förändra – och vad som redan löper på riktigt bra. Använd metoden ”Min målbild” för att skapa dig en tydlig målbild för ditt arbete.

Din arbetstid

Din arbetstid innehåller en rad olika delar och kategorier av arbetsuppgifter, fördelade över dagen, veckan, månaden och året. För att kunna följa sin utveckling behöver man en startpunkt. Ta avstamp i en ”normalvecka” och använd metoden ”Min fördelning av arbetstid” för att skapa en grov bild att utgå ifrån. Under året brukar det alltid finnas vissa återkommande eller redan fastställda arbetsuppgifter – som du redan nu vet när de kommer att behöva genomföras. Ge dig själv kontroll genom att använda metoden ”Mitt årshjul” och göra en grov tidplan.

Stöd i chefsrollen

En viktig faktor i ditt arbete som hälsofrämjande chef är att du har rätt förutsättningar, vilket bland annat handlar om tillgång till stöd. Använd metoden ”Mitt stöd” för att kartlägga din situation och dina förutsättningar. Karaseks och Theorells modell för krav, kontroll och stöd beskriver förhållandet mellan de yttre krav man ställs inför, den kontroll man upplever sig ha över situationer och stödet man har tillgång till. Öka medvetenheten om din egen situation genom att använda metoden ”Min balans mellan krav, kontroll och stöd”.

Prioriteringar

Att synliggöra och sortera sina uppgifter är en hälsofrämjande åtgärd. President Dwight D. Eisenhowers tog fram en 4-fältsmetod för att prioritera bland arbetsuppgifterna. Den handlar om att bedöma hur viktig respektive bråttom en uppgift är. Använd metoden ”Prioritera bland mina arbetsuppgifter” som stöd för dina prioriteringar.

Framgångsfaktorer

I forskningsprojektet Hälsa och framtid och i boken Nycklar till friska företag, finns exempel på framgångsfaktorer i ledarskap. Använd metoden ”Framgångsfaktorer i ledarskapet” för att reflektera över dina styrkor och förutsättningar för utveckling.

Min målbild

Hjälp för att formulera din målbild.

Min fördelning av arbetstid

Hjälp för att se över fördelning av arbetstid.

Min årsplan

Hjälp för att planera större arbetsuppgifter över året.

Mitt stöd

Hjälp för att arbeta med tillgången till stöd.

Min balans mellan krav, kontroll och stöd

Hjälp för att skapa medvetenhet kring krav, kontroll och stöd.

Prioritera bland mina arbetsuppgifter

Hjälp för att synliggöra och sortera arbetsuppgifter.

Framgångsfaktorer i mitt ledarskap

Hjälp för att synliggöra framgångsfaktorer.

Referenser till källor

Överlevnadshandbok för chefer. Prevent.

Nycklar till Friska företag. Inspirerande exempel och resultat från forskningsprojektet Hälsa och framtid. Tidigare utgiven av Prevent.

Healthy work. Robert A. Karasek, Tores Theorell.