Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Se filmen om hälsofrämjande som affärsstrategi!

Hälsofrämjande som affärsstrategi

Företag definierar ofta affärsidé, mål och vision – och hur företaget ska fungera för att affärsidén ska kunna genomföras – i en affärsplan. Till affärsplanen kopplas en affärsstrategi som beskriver till exempel hur man ska skapa lönsamhet, tänkbara marknader, externa förutsättningar att ta hänsyn till, mer långsiktiga mål och vilka resurser man har för att nå sina mål. Företag som ser hälsofrämjande arbete och ledarskap som en strategisk fråga ur ett organisatoriskt perspektiv, kan skapa framgång med hjälp av sitt arbetsmiljöarbete. Det finns nämligen starka samband mellan arbetsmiljö och verksamhetsutveckling, människor som trivs och mår bra presterar helt enkelt bättre. Bra arbetsmiljö gör det också lättare att både behålla och rekrytera nya medarbetare. För att nå dit måste ert hälsofrämjande arbete tydligt bottna i er företagskultur, i såväl vision som värderingar. Ni behöver tänka långsiktigt och ha ett genuint intresse för att era medarbetare ska må bra och känna delaktighet och engagemang i verksamheten. Här hittar du tips om hur du och din ledningsgrupp kan börja sortera och arbeta med frågorna.

Enkelt att börja med

Definiera och formulera

Gå igenom er affärsstrategi för att se hur ni beskriver det hälsofrämjande ledarskapet. Saknas beskrivningar – gör noteringar där det passar in och förbered för att förankra och utveckla dina idéer.

Vad är på gång?

Ta reda på och skriv ner de olika initiativ, aktiviteter och arbeten som pågår i organisationen som kan betraktas som hälsofrämjande. Fundera över hur insatserna hänger ihop med affärsstrategin.

Säkerställ introduktioner

Säkerställ att all information om organisationens hälsofrämjande arbete finns med som en del vid introduktion av nya chefer (och medarbetare). Om du upplever att det saknas information – gör noteringar där du tycker att det passar in och förbered nästa steg för förankring och arbete med att föra in informationen i introduktionen.

Jobba vidare med

Mål, mått och uppföljning

Genom att tydliggöra hur det hälsofrämjande arbetet påverkar verksamhetens mål och mått (nyckeltal), kan du stärka det hälsofrämjande arbetets del i företagets affärsstrategi. Som stöd i arbetet kan du använda metoden ”Vår organisations mål, mått och vår uppföljning”.

Strategi och plan

Det är ofta lättare att konkretisera aktiviteter om man dokumenterar sina strategier och handlingsplaner. Använd gärna metoden ”Utveckling av vårt hälsofrämjande arbete” som stöd i arbetet med dokumentationen.

Konkretisera

Forskningsprojektet ”Hälsa och framtid” och boken ”Nycklar till friska företag" beskriver ett systematiskt förhållningssätt till ledarskap, kommunikation och delaktighet som centralt i friska företag. De tre begreppen ledarskap, kommunikation och delaktighet förstärker enligt studien varandra. För att definiera och konkretisera kan du ta hjälp av metoden ”Konkretisera begreppen”.

Arbetet i gruppen

För att lyckas med hälsofrämjande arbete behöver du som ledare föra en kontinuerlig dialog med, och få med dig, dina medarbetare. Beskriv för din enhet hur du som chef ser på hälsofrämjande arbete och hur du arbetar för att det ska genomsyra avdelningens arbete. Du kan ta hjälp av stegen i metoden ”Hälsofrämjande arbete i vår grupp”.

Alla metoder

Vår organisations mål, mått och uppföljning

Hjälp för att arbeta med mål, mått och uppföljning.

Utveckling av vårt hälsofrämjande arbete

Hjälp för att arbeta med strategi och plan för hälsofrämjande arbete.

Konkretisera begreppen

Hjälp för att konkretisera begreppen ledarskap, kommunikation och delaktighet.

Hälsofrämjande arbete i vår grupp

Hjälp i arbetet med att tydliggöra det hälsofrämjande arbetet i arbetsgruppen.

Referenser till källor

Nycklar till Friska företag. Inspirerande exempel och resultat från forskningsprojektet Hälsa och framtid. Tidigare utgiven av Prevent.

Hälsofrämjande som affärsstrategi – fakta och argument. Tidigare utgiven av Prevent.