Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Övningar och verktyg

En öppen dialog på arbetsplatsen är viktig för att hantera hat och hot. Ett tillåtande klimat gör att medarbetare kan känna sig trygga att berätta om egna erfarenheter och lära av varandra. Här finns filmer med tillhörande frågor att använda i diskussionsövningar på arbetsplatsen. Här finns även alla verktyg samlade. Övningarna och verktygen ingår i utbildningen Hantera hat och hot på redaktionen. Filmen ovan berättar om hat och hot i politiken. I filmen intervjuas en riksdagsledamot och en f d biträdande säkerhetschef vid Riksdagsförvaltningen.

Filmer med diskussionsfrågor

Pass 1 - Skapa samsyn

Syftet med den här övningen är att skapa uppmärksamhet kring hat och hot som arbetsmiljöproblem och att tillsammans reflektera och skapa samsyn över hur situationen ser ut på den egna redaktionen.

Film

Nuläget - Hat och hot mot journalister i Sverige

Tre journalister berättar om sina erfarenheter av hat och hot

Att diskutera:

Den bild som målas upp - hur stämmer den överens med er situation?

Kan ni identifiera väntade och oväntade ämnen och situationer?

Vilka konsekvenser av hat och hot kan ni se hos er?

Vilka strategier använder ni?

  • Uttalade respektive outtalade.
  • Personliga respektive på gruppnivå.

Vad upplever ni att ni behöver arbeta vidare med?

Pass 2 - Krisberedskap

Syftet med den här övningen är att utifrån Eskilstuna-Kurirens erfarenheter diskutera hur kriser kan förebyggas och hur de kan de hanteras i det akuta läget. Gruppen får tillsammans en första orientering i olika typer av skydd och kan tillsammans reflektera över hur skyddsläget ser ut på den egna redaktionen.

Film

Så hanterade vi en kris

Så skapas ett effektivt skydd

Att diskutera:

Vad gjorde redaktionen när krisen uppstod? 

Hur hade en sådan här kris kunnat förebyggas?

Vilka tips och råd i reportaget Så skapas ett effektivt skydd kan ni ta till er av?

Vad upplever ni att ni behöver arbeta vidare med?

Pass 3 – I politikens värld

Syftet med den här övningen är att få inblick i en annan bransch där hat och hot också är vanligt förekommande. Genom att ta del av en politikers erfarenheter och strategier kan redaktionen diskutera vilka likheter och olikheter som finns.

Benchmark i politikens värld

Att diskutera:

Vilka likheter och olikheter finns mellan en journalists situation respektive en politikers?

Vilka av de strategier som politikern i filmen använder kan fungera hos er?

Samlade övningar och verktyg

Stödtrappan

Bedöm behov av krisstödskompetens med hjälp av stödtrappan. Läs mer och skriv ut

Inventera stabilisatorer och stressorer

Inventera stabilisatorer och stressorer. Läs mer och skriv ut

Säkerhetsmedvetenhet

Var befinner du dig på skalan? Läs mer och skriv ut

Händelseträdet

Används i samtalet med en drabbad medarbetare. Läs mer och skriv ut