Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Dessa rutiner måste fungera

Ett säkert arbete med kemiska produkter och ämnen bygger bl a på att man vet vilka kemiska ämnen som finns och används på arbetsplatsen, känner till riskerna med dem och vet hur man ska skydda sig. Läs mer nedan om de rutiner som måste fungera och exempel på hur ni kan lägga upp rutinerna.

Börja med att gallra ut kemiska produkter och ämnen som inte behövs/används
Märkning av kemiska produkter
Säkerhetsdatablad
Kunskap om risker
Förteckning
Riskbedömning
Kunskap om skyddsåtgärder
Inköp av kemiska produkter och ämnen
Förvaring
Uppföljning av besvär, tillbud, olycksfall och arbetssjukdomar som beror på kemiska produkter eller ämnen

Lagar och förordningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker handlar om vilka rutiner som ska finnas i företag som arbetar med farliga ämnen. Farliga ämnen är bl a de ämnen som är märkta med faropiktogram.