Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Använd enkäten för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) inom områden som arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling.

Enkäten omfattar nio områden med 56 frågor och tar omkring tio minuter att besvara. Svaren är anonyma.

När enkäten är gjord börjar det viktiga arbetet med att tillsammans förbättra de områden där ni fått ett lågt resultat.

 

Se till att spara dina enkätresultat – snart lanseras OSA-enkäten i nytt format