Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Förberedelser – enkät om OSA

Med hjälp av den här kostnadsfria enkäten kan du undersöka hur de anställda upplever sin arbetssituation. Resultatet sammanställs automatiskt. När undersökningen är genomförd använder ni er av resultatet för att  diskutera er fram till hur ni ska förbättra er arbetsmiljö.

Att fylla i enkäten tar omkring 10 minuter. Den är anonym, och den som skickat ut den kan inte se några individuella svar utan bara en sammanställning av svaren. 

Testa enkäten

För att se vilka frågor dina medarbetare ska ta ställning till kan du göra enkäten på egen hand. Den består av nio områden med sammanlagt 56 frågor. De områden som ingår är:

 • arbetsorganisation
 • arbetsbelastning och krav
 • handlingsutrymme och kontroll
 • ledarskap
 • stöd
 • kunskaper och utveckling
 • återhämtning 
 • säkerhet och hälsa
 • viktiga friskfaktorer.

Testa enkäten

Planering

På större arbetsplatser kan det vara lämpligt att bilda en arbetsgrupp för planering och genomförande av enkäten, där företrädare för arbetsgivare och anställda är med. I mindre företag eller på arbetsplatser där beslut om undersökningen kan tas på avdelningsnivå bör du som chef samverka med skyddsombudet.

Enkäten måste genomföras i förtroende med dem som deltar. Informera om syftet med undersökningen och hur resultaten kommer att användas. Det är en förutsättning för att resultatet ska bli tillförlitligt och hela processen ska bli lyckad. Gör redan innan du går ut med enkäten en plan för när och hur du ska gå igenom resultatet tillsammans med dina anställda. Om man som anställd besvarar en enkät förväntar man sig återkoppling.

Ni kan göra enkäten på två olika sätt:

 • Gör enkäten tillsammans på ett möte, vilket passar om ni är färre än sex personer.
 • Skicka ut enkäten till arbetsgruppen, vilket passar om ni är sex personer eller fler. Alla svar och resultat är anonyma.

Så gör ni enkäten tillsammans på ett möte

Är ni färre än sex personer som svarar på enkäten är det inte möjligt att få ut en sammanställning av enkätsvaren. Det beror på att det inte är möjligt att bevara anonymiteten med så få svar. Är ni en liten grupp kan ni istället gå igenom enkäten tillsammans och diskutera er fram till svaren på frågorna. Enkäten kan även fyllas i enskilt för att sedan, om ni kommer överens om det, användas som diskussionsunderlag vid ett medarbetarsamtal.

Så skickar du ut enkäten till de anställda

Är ni sex personer eller fler i arbetsgruppen kan du som ansvarig skicka ut enkäten och låta medarbetarna svara digitalt. När sex personer svarat kan du se en automatisk sammanställning av svaren. Att skicka ut enkäten går till så att du får ett mejl med två länkar, en som du kan skicka ut och en där du själv kan se det sammanställda resultatet. Ange ett sista svarsdatum så brukar fler svara. Skicka gärna ut en påminnelse när det är några dagar kvar.

Om det är flera avdelningar som deltar, och du vill kunna särskilja resultaten, kan du skicka ut flera enkäter som du ger olika namn. 

Anonymitet

Svaren på enkäten är helt anonyma. Den som skickar ut enkäten kan bara se en sammanställning av det sammanlagda resultatet, inte något resultat för enskilda personer.

OSA-enkäten och lagstiftningen

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systema­tiskt med den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöarbetet ska utgå från metodiken som finns i AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera arbetsmiljön för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Den organisatoriska och sociala medarbetarenkäten, OSA-enkäten, är en sammanslagning och revidering av de Prevents tidigare enkäter "Enkät om stressfaktorer" (stressenkäten) och "Enkät om psykosocial arbetsmiljö".

Enkäten innehåller olika påståenden som bland annat berör följande föreskrifter från Arbetsmiljöverket:

Enkäten är baserad på forskning och beprövad erfarenhet, men observera att den inte är vetenskapligt validerad utan endast framtagen som underlag för gruppdiskussion. Läs mer under Frågor och svar