Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Diskutera säkerhet och hälsa

En förutsättning för ett bra och säkert arbete är att lokaler och utrustning är anpassade för arbetsuppgifterna och efter var och ens förutsättningar. Utrustningen får inte krångla och vara ett hinder i arbetet.

Här finns frågor att använda när ni diskuterar förbättingar och mer information om området säkerhet och hälsa.

Frågor att fundera över och diskutera

 • Är lokalerna anpassade för arbetsuppgifterna och verksamheten i stort?
 • Finns hjälp att tillgå när arbetsutrustningen krånglar eller går sönder?
 • Görs återkommande undersökningar och riskbedömningar av särskilt farlig utrustning och verksamhet?
 • Finns det skriftliga skydds- och arbetsinstruktioner när riskerna i arbetet är allvarliga?
 • Följs dessa instruktioner?
 • Finns en medvetenhet om säkerhetsfrågor?
 • Finns tillräcklig kunskap för att känna trygghet i arbetet?
 • Finns beredskap och väl förankrade rutiner i verksamheten hur särskilda händelser ska hanteras, t ex dödsfall, olyckor, hot och våld eller större kriser av något slag?
 • Finns nära kontakt med polis, räddningstjänst och hälsovård?
 • Förekommer ensamarbete i verksamheten och kan det i så fall minimeras eller undvikas helt?
 • Förekommer störande ljud i arbetslokalen och går det i så fall att minska?
 • Hur kan vi förebygga och lösa påfrestande konflikter?
 • Är det tydligt uttalat att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten?
 • Finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras?
 • Har arbetsuppgifter riskbedömts med tanke på hot och våld?
 • Om det finns risk för hot och våld i arbetet, har då tillfredsställande åtgärder vidtagits för att förebygga denna risk?
 • Om verksamhetens arbetsuppgifter och arbetssituation är att betrakta som starkt psykiskt påfrestande får då de anställda regelbundet professionellt stöd och handledning?

Mer om säkerhet och hälsa

Att arbeta med hög risk för olycksfall är i sig psykiskt påfrestande. God utbildning, erfarenhet, skriftliga instruktioner, lämplig och trygg säkerhetsutrustning samt kunskap om första hjälpen och tillgång till krisstöd ökar tryggheten.

I allt fler verksamheter finns en risk att utsättas för hot och våld. Detta gäller exempelvis arbeten där man hanterar pengar, har makt- eller myndighetsfunktion eller där det finns risk för att möta aggressiva personer. Sådana arbeten är belastande och kan orsaka stressreaktioner. God utbildning, larmutrustning, kända rutiner samt övning i hantering av hot- och våldssituationer är viktigt för att minska påfrestningen.

Det kan också vara påfrestande att arbeta ensam, särskilt om det är förenat med de beksrivna riskerna. Andra exempel på påfrestande arbeten är är om man ansvarar för andra människors liv och hälsa eller vid övervakningsarbeten där stora värden står på spel.

Störande ljud kan orsaka trötthet och är en stressfaktor. Dessutom försvåras den sociala kontakten på arbetsplatsen.

Konflikter och kränkningar kan orsaka stora påfrestningar. När sådant förekommer är det viktigt att arbetsledningen ingriper snabbt för att hitta lösningar. Förebyggande insatser är också nödvändiga.