Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Diskutera arbetsbelastning och krav

Hög arbetsbelastning, såväl psykisk som fysisk, ökar behovet av vila och återhämtning. Hög arbetsintensivitet och tidspress under längre tid kan orsaka både fysisk och psykisk utmattning. 

Här finns frågor att använda när ni diskuterar förbättingar och mer information om området arbetsbelastning och krav.

Frågor att fundera över och diskutera

 • Finns möjligheter för anställda att variera sina arbetsuppgifter?
 • Finns en bra balans mellan kraven i arbetet och de anställdas resurser för arbetets genomförande?
 • Föregås arbetet av planering, i synnerhet under perioder med hög arbetsbelastning?
 • Är bemanning rimlig i förhållande till arbetsbelastningen?
 • Är befogenheter och andra resurser anpassade till kraven i arbetet?
 • Bidrar verksamhetsplaneringen till tydligare förväntningar på individen?
 • Går det att förebygga långa perioder med hög arbetsbelastning?
 • Vilka möjligheter finns till omprioriteringar vid hög arbetsbelastning?
 • Finns en beredskap för att minska och/eller omfördela mängden arbetsuppgifter?
 • Går det att flytta över arbetsuppgifter till någon som inte är så hårt belastad?
 • Kan anställda i andra delar av verksamheten hjälpa till vid hög belastning?
 • Vet de anställda vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänlig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras?
 • Hur undviks alltför pressade tidplaner?
 • Hur kan kund- och klientkrav uppfyllas inom ramen för befintliga resurser?
 • Kan kunskaper tillföras som underlättar arbetet?
 • Vet alla vem man kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet?
 • Går det även att föra dialog om riskerna med att ha alldeles för lite att göra?

Mer om arbetsbelastning och krav

Det är viktigt att regelbundet gå igenom hur arbetsuppgifterna fördelas mellan arbetstagarna så att arbetsbelastningen blir jämn. Om arbetsuppgifterna riskerar att bli påfrestande krävs såväl tydliga gränser för arbetsinnehåll och omfattning som möjligheter att tillfälligt justera arbetsmängd och tider. Vid påfrestande arbetsuppgifter ökar arbetstagarens behov av stöd. Det är även viktigt att se till att ingen arbetstagare har för lite att göra, eftersom även det kan vara påfrestande. Att känna sig behövd och kunna bidra till helheten är  grundläggande behov.

Krav och förväntningar från andra, till exempel kunder eller patienter, kan ibland upplevas som allt för höga i förhållande till arbetstagarens resurser. Därför är det bra om det tidigt finns en gemensam bild av vad som ska åstadkommas. Förväntningar i arbetet är starkt kopplade till målformuleringar, det vill säga att alla inblandade är tydligt informerade om både verksamhetens mål och den enskilde individens uppsatta mål och prestationer.

Arbetet kan upplevas som mindre ansträngande om arbetstagarna är väl förberedda och deltar i till exempel tidsplanering och fördelning av resurser. Bra planering underlättar och effektiviserar arbetet. Det är viktigt att chef eller arbetsledare och medarbetare tillsammans går igenom hur arbetet ska förberedas, genomföras, följas upp och utvärderas.