Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Diskutera arbetsorganisation

Det finns ett samband mellan arbetsorganisationens utformning och sättet att leda arbetet och de anställdas hälsa. Arbetsorganisationen påverkar i hög grad anställdas risk- och friskfaktorer.

Här finns frågor att använda när ni diskuterar förbättingar och mer information om området arbetsorganisation. 

Frågor att fundera över och diskutera

 • Finns rutiner i organisationen för att hantera ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1?
 • Har organisationen satt upp mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? Målen ska syfta till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa.
 • Är ovanstående mål tydliga och förankrade hos de anställda?
 • Leder organisationens verksamhetsplanering till att de anställda känner till:
  -         vilka arbetsuppgifter som ska utföras
  -         vilket resultat som ska uppnås med arbetet
  -         om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på
  -         vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tiden inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras samt vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet?
 • Finns återkommande arbetsplatsträffar där information om förutsättningar och villkor för arbetet tas upp?
 • Har organisationen en bra introduktion för nyanställda, inhyrd personal och personal med nya arbetsuppgifter?
 • Har organisationen rutiner och regler för inhyrning och uthyrning av personal? 
 • Är det klarlagt vilket arbetsgivaransvar som gäller för inhyrd och uthyrd personal?
 • Kan frågor hanteras i organisationen så att arbetsuppgifter, befogenheter och andra resurser som tilldelas anställda inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning?
 • Finns rutiner i organisationen för att hantera och motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos anställda?
 • Har organisationen klargjort att kränkande särbehandling inte accepteras, och finns det rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras?

Mer om arbetsorganisation

Arbetsorganisation handlar bland annat om företagets struktur, till exempel det som framgår av en organisationsplan. Organisationsplanen beskriver sådant som olika enheter och avdelningar och deras förhållande till varandra. Av organisationsplanen kan också framgå antal anställda, personalkategorier och arbetsuppgifter.

Begreppet arbetsorganisation inkluderar också ett antal processer och företeelser. Det handlar om ledning och styrning av verksamheter, till exempel kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning och omfördelning av arbetsuppgifter, krav, resurser och ansvar i verksamheten.

En ständigt pågående organisering av arbetet behövs för att lösa vardagens verksamhetsuppgifter och problem. Om arbetsmiljöaspekter får ligga till grund för bedömningar och beslut som rör arbetsorganisationens utformning, är det möjligt för företaget att utvecklas till en mer effektiv och hälsosam organisation.

I en väl fungerande arbetsorganisation har ledningen också dokumenterade rutiner för att hantera frågor långsiktigt, målmedvetet och systematiskt på ett sätt som syftar till att uppnå ständiga förbättringar. Man sätter upp mål, genomför uppgifter, följer upp resultaten, drar lärdomar och förbättrar processer. 

En bra arbetsorganisation är en levande och dynamisk organisation som hela tiden utvecklas i samspel mellan ledning, chefer och medarbetare.