Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Diskutera återhämtning

Ofta klarar man kortare perioder av hög arbetsbelastning om man har möjlighet till ordentlig återhämtning efteråt. Det behövs både god sömn på natten och perioder av återhämtning under vaken tid för att man ska må bra.

Här finns frågor att använda när ni diskuterar förbättingar och mer information om området återhämtning.

Frågor att fundera över och diskutera

 • Är arbetstider och arbetsscheman utformade så att balans mellan arbete och fritid fungerar tillfredsställande?
 • Hur registreras den faktiska arbetstiden?
 • Tillåter verksamheten flexibla arbetstider?
 • Kan verksamheten styras så att alltför långa arbetspass undviks?
 • Är skiftscheman lagda på sådant sätt att riskerna i arbetet minimeras?
 • Kan en period av hög arbetsbelastning följas av en lugnare arbetsperiod som ger återhämtning?
 • Kan ökat utrymme för återhämtning skapas i arbetet?
 • Är matrasterna tillräckligt långa för att ge möjlighet till återhämtning?
 • Går det att ta pauser i arbetet?
 • Kan företaget göra något ytterligare för att underlätta återhämtning?
 • Vid flexibelt arbete, förs dialog med de anställda om vikten av att sätta gränser?

Mer om återhämtning

Långa arbetspass är tröttande och bör bara nyttjas tillfälligt, särskilt i arbeten med höga fysiska eller psykiska belastningar. Trötthet under långa arbetspass medför inte bara slitage på kroppen utan ger även en ökad olycksfallsrisk och sämre prestation.

Nattarbete innebär påfrestningar och ökar risken för ohälsa och olyckor. Sömnbrist ger nedsatt motståndskraft och ökar de negativa effekterna av arbetsbelastningen. Sömnbrist är i sig också en faktor som kan ge upphov till ohälsa. Tillräcklig vila och återhämtning behövs mellan två arbetsskift. Efter flera nattskift behövs en längre viloperiod.

Att kunna ta kortare pauser är viktigt för både fysisk och psykisk återhämtning. Sådana återhämtningspauser är särskilt betydelsefulla när arbetet är intensivt och krävande. Matrasterna är viktiga och bör ge möjlighet till återhämtning. Därför bör verksamheten organiseras på sådant sätt att det råder balans mellan kraven i arbetet och behovet av återhämtning.

För att nå balans mellan aktivitet och vila behövs god sömn och återhämtning under vaken tid. Det ska vara naturligt att känna sig pigg och utvilad vid arbetsdagens början och att ha krafter kvar att göra andra saker efter arbetsdagens slut. Regelbunden motion och bra kost har också visat sig underlätta förmågan till återhämtning.