Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Diskutera handlingsutrymme och kontroll

Att ha små möjligheter att påverka och styra det egna arbetet kan vara en stressfaktor. Arbetstagaren bör därför ha handlingsfrihet och befogenhet i arbetet, till exempel möjligheter att variera eller ändra ordningsföljden mellan olika arbetsmoment, variera arbetstakt och vara med och besluta om arbetsmetoder. 

Här finns frågor att använda när ni diskuterar förbättingar och mer information om området handlingsutrymme kontroll.

Frågor att fundera över och diskutera

 • Anordnas möten på avdelningen för planering av arbeten?
 • Ges möjlighet för anställda att medverka i förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna arbetet?
 • Ges möjlighet för anställda att påverka upplägg och genomförande av det egna arbetet?
 • Får den anställde vara delaktig vid planeringen av det egna arbetet?
 • Är arbetstagarnas möjligheter till delaktighet tillgodosedd?
 • Ges tillräckliga befogenheter och resurser för att kunna lösa arbetsuppgifter på ett bra och säkert sätt?
 • Kan ordningsföljden mellan olika arbetsmoment ändras?
 • Kan arbetstakten varieras?
 • Hur hanteras önskemål om framflyttning av deadlines?
 • Kan arbetstagaren själv planera arbetes upplägg och utförande?
 • Hur hanteras arbetsuppgifter där det finns ett starkt beroende av andra?
 • Hur hanteras andras önskemål och synpunkter på utförda arbetsinsatser?
 • Hur kan man förbättra möjligheterna att klara sina arbetsuppgifter?

Mer om handlingsutrymme och kontroll

Handlingsutrymme kan handla om att själv kunna prioritera arbetsuppgifter för att undgå alltför hög arbetsbelastning, eller kunna påverka tidsplanering. Hur stort handlingsutrymmet kan vara beror på verksamhetens krav och karaktär och arbetstagarens behov av att kunna påverka sitt arbete. Hög arbetsbelastning, snäva tidsramar eller starkt styrt och bundet arbete minskar vanligtvis handlingsutrymmet i arbetet.

Genom att vara delaktig redan vid planeringen av arbetet främjas handlingsutrymmet. Extra betydelsefullt blir detta i samband med förändringar. En förutsättning är dock att det avsätts tid för delaktighet och att medarbetaren får tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens att utföra arbetet.

För att arbetstagaren ska kunna påverka upplägget av arbetet krävs korrekt och tillräcklig information i rätt tid. Arbetstagaren måste också känna till vad som förväntas av honom eller henne. Otydliga förväntningar på arbetsinsatsen kan leda till konflikter.

Många arbetsuppgifter är komplexa och kräver samarbete. Men samtidigt som samarbete är berikande och ofta har goda effekter på arbetsresultatet, så kan det innebära minskad självständighet. Det gäller till exempel när man jobbar inom ett projekt. På liknande sätt kan det bli när kunden har stort inflytande över hur arbetet ska utföras, till exempel inom skola, vård och omsorg där också anhöriga ställer krav. Sådana förhållanden minskar handlingsutrymmet för arbetstagaren och kan därmed bli påfrestande.