Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Diskutera kunskap och utveckling

Var och en ska ha tillräckliga kunskaper för att utföra sitt arbete på ett tillfredsställande och säkert sätt. Därför kan kunskaperna behöva kompletteras genom vidareutbildning, särskilt på områden där utvecklingen går fort. 

Här finns frågor att använda när ni diskuterar förbättingar och mer information om området kunskaper och utveckling.

Frågor att fundera över och diskutera

 • Erbjuder arbetsgivaren kompetensutveckling i arbetet?
 • Har alla tillräckliga kunskaper och kompetens för att utföra sitt arbete?
 • Har alla kunskaper om risker i arbetet och hur dessa kan förebyggas?
 • Har alla berörda kunskaper om säkerhetsrutiner och säkerhetsföreskrifter?
 • Vilka åtgärder kan underlätta vid omställningsprocesser i samband med förändringar?
 • Finns behov av kompetensutveckling inom något speciellt område?
 • I vilka sammanhang kartläggs och diskuteras behovet av utbildning?
 • Finns det rutiner för att kartlägga anställdas kunskaps- och utbildningsbehov?
 • Ges regelbunden återkoppling på utförda arbetsuppgifter?
 • I vilken utsträckning finns det utrymme för lärande av varandra i organisationen och på vilket sätt sker det?
 • Finns tid för reflektion och eftertanke över utfört arbete?
 • Har chefer och arbetsledare kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsa, samt hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling?
 • Finns regelbundet återkommande medarbetarsamtal och hur fungerar dessa?

Mer om kunskaper och utveckling

Exempel på situationer där det är nödvändigt med påbyggnad är i samband med förändringar i verksamheten, exempelvis vid ändrade arbetsuppgifter och arbetsmetoder. Utöver ren yrkeskunskap ska arbetstagaren också ha kunskaper om hur risker i arbetet kan förebyggas.

Chefer och arbetsledare ska ha särskilda kunskaper om arbetsmiljöregler och om fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall. De ska också ha kunskaper om åtgärder som förebygger dessa risker och främjar en god arbetsmiljö. För att bedriva ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete behövs goda arbetsmiljökunskaper hos chefer, skyddsombud och övriga arbetstagare.

Bristande kunskap och kompetens i arbetet leder ofta till ett sämre arbetsresultat, vilket påverkar både verksamhet och arbetstagare negativt. Därför är det viktigt att arbetstagaren får regelbunden återkoppling på utförda arbetsinsatser. Goda kunskaper och bra kompetens är en tillgång för både individ och organisation.

Återkommande samtal om kompetens bör hållas för att vara säker på att arbetstagaren har de kunskaper och den kompetens som arbetet kräver. Detta kan med fördel samordnas med det årligen återkommande medarbetarsamtalet.

Ett lärande direkt på arbetsplatsen ger ofta ett snabbt och gott resultat. Då kan kunskaper och erfarenheter som är förankrade i verksamheten spridas till alla och omsättas direkt i arbetet.

Reflektion och eftertanke efter utfört arbete kan ge betydelsefulla kunskaper. Hur blev resultatet? Fanns det några hinder? Hade arbetet kunnat genomföras på annat sätt? Denna lärprocess bör ingå som rutin i arbetet och tidsutrymme avsättas för att göra lärandet möjligt.