Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Diskutera ledarskap

Framgångsrika chefer är aktiva i sitt ledarskap. De är närvarande på arbetsplatsen, leder verksamheten och har kunskaper om hur de kan skapa hälsofrämjande arbetsmiljöer. De uppmärksammar risker och brister i arbetsmiljön och håller sig informerade om arbetsskador och ohälsa. 

Här finns frågor att använda när ni diskuterar förbättingar och mer information om området ledarskap.

Frågor att fundera över och diskutera

 • Har cheferna kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning?
 • Uppfattar chefer om någon inte mår fysiskt eller psykiskt bra?
 • Engagerar sig chefen när någon visar tecken på ohälsa?
 • Behandlar chefen medarbetare med respekt?
 • Är arbetsledningens förväntningar på arbetstagarens prestationer tydliga?
 • Hur ges återkoppling på utförda arbetsinsatser?
 • Hur vet man att man gjort tillräckligt och är klar med arbetsuppgiften?
 • Är arbetsuppgifter och ansvarsområden tydliga?
 • Känner man till varandras arbetsuppgifter?
 • Hur fungerar medarbetarsamtalen?
 • Har chefer kunskap om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling?
 • Finns behov av handledning i verksamheten?

Mer om ledarskap

Om verksamheten är sådan att chef och ledning inte kan vara fysiskt närvarande kan andra funktioner förstärkas, exempelvis genom att fördela ut sådana uppgifter som är av betydelse för den dagliga verksamheten.

Ett bra ledarskap innebär att alla på arbetsplatsen behandlas respektfullt och likvärdigt. Ibland kan det dock finnas skäl till att en arbetstagare får speciella villkor, till exempel när det finns behov av arbetsanpassning eller om den enskildes livssituation kräver det. I sådana fall bör arbetsledningen, med tillåtelse från arbetstagaren, informera övriga arbetskamrater om orsaken till särbehandlingen.

Arbetstagaren behöver informeras om hur förväntningar och mål ska uppfyllas och på vilket sätt hans eller hennes insatser ingår i verksamhetens totala mål. Arbetstagaren behöver också känna till avgränsningarna för en arbetsuppgift när det gäller innehåll och tidsramar. Avgränsningar behövs eftersom vissa arbetsuppgifterkan vara gränslösa, vilket kan leda till påfrestning.

Om arbetsuppgifter och ansvarsområden inte är väl definierade är det svårt att leva upp till ledningens förväntningar. Risken är stor att arbetstagaren utsätts för motstridiga krav om inte arbetsuppgifter och ansvarsområden är tydliga. Detta kan också orsaka konflikter, stressreaktioner och ohälsa. Det är viktigt att få återkoppling på sina arbetsinsatser. Positiva synpunkter ökar självkänslan samtidigt som råd och vägledning ger lärdom och möjlighet till förändring. Återkoppling bör ges snabbt efter visat resultat. Medarbetarsamtal bör genomföras årligen.