Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Diskutera stöd

Att kunna få råd och stöd i arbetet är betydelsefullt för såväl verksamheten som för den yrkesmässiga och personliga utvecklingen. Här har både chef eller arbetsledare och kollegor viktiga roller. 

Här finns frågor att använda när ni diskuterar förbättingar och mer information om området stöd.

Frågor att fundera över och diskutera

 • Går det att stärka gemenskapen på arbetsplatsen?
 • Kan arbetsplatsens fysiska utformning ändras för att bidra till ökad gemenskap?
 • Finns det aktiviteter som kan skapa ökad gemenskap och större trivsel?
 • Stöttar och hjälper vi varandra på arbetsplatsen?
 • Hur behandlar vi varandra på arbetsplatsen? Vilka värderingar finns?
 • Hur förmedlas värderingar och förhållningssätt i organisationen?
 • Finns introduktionsprogram för nyanställda, eller till de som av andra anledningar behöver introduceras till arbetet och arbetsplatsen?
 • Vet de anställda vem de ska vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet?
 • Finns det behov av handledning i verksamheten?
 • Finns behov av regelbundet professionellt stöd i verksamheten? Till exempel för arbeten som är starkt psykiskt påfrestande.
 • På vilket sätt ges vägledning och stöd från chef/arbetsledare?
 • Finns tillräcklig hjälp med teknik och administration för att kunna lösa arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt?
 • Finns tillgång till företagshälsovård eller annan motsvarande expertis?
 • På vilket sätt kan arbetsmiljöorganisationen vara stödjande, och finns det skyddsombud?

Mer om stöd

Vi är varandras arbetsmiljö – alla påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Därför ansvarar man tillsammans för trivseln på arbetsplatsen. Ett positivt bemötande och uppmuntran i arbetet är värdefullt för att skapa en bra atmosfär, trivsel och ökad kreativitet. Stöd från arbetskamrater i form av omtanke och medkänsla är också viktigt.

Verksamhetsledare har en viktig roll när det gäller att skapa ett gott arbetsklimat. Tydliga värderingar, regler och förhållningssätt minskar risker för konflikter på arbetsplatsen. Vid introduktion av nyanställda, eller någon som varit borta från arbetet en längre tid, bör företagets värderingar tydliggöras.

Vissa arbetsuppgifter kräver handledning för att minska påfrestning i arbetet. Oftast handlar det om att ge arbetstagaren hjälp att lösa svåra arbetsuppgifter. Handledning kan både ge stöd stöd och bidra till kompetensutveckling. Vid behov kan handledning eller mentorskap ingå under introduktionsperioden.

Idag är många verksamheter mycket teknikberoende och det kan finnas ett stort behov av teknikstöd. Avbrott på grund av tekniska fel skapar frustration och kan vara en stressfaktor. Därför är det viktigt med en bra teknisk support. Arbetslivet förändras också på andra sätt. Många av de administrativa uppgifter som tidigare låg på särskilda personer förväntas nu varje arbetstagare själv ta hand om. Därför måste man ta hänsyn till kompetens och tidsåtgång för sådana arbetsuppgifter när verksamheten planeras.