Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Diskutera viktiga friskfaktorer

Genom att främja det som är bra, det vill säga friskfaktorerna, kan man skapa en arbetsplats där man trivs och mår bra. 

Här finns frågor att använda när ni diskuterar förbättingar och mer information om området friskfaktorer.

Frågor att fundera över och diskutera

 • Finns mål som syftar till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa?
 • Finns det en värdegrund och viktiga värderingar att lyfta fram som kan öka känslan av stolthet för arbetsplatsen? 
 • Har de anställda varit delaktiga i att utveckla arbetsplatsens värdegrund och värderingar?
 • Finns tydliga rutiner och policys som skapar trygghet för de anställda?
 • Ges tydlig och relevant information om vad som händer på arbetsplatsen?
 • Om förutsättningarna ändras, ges t.ex. utbildning och den utveckling som behövs för att man ska klara sin arbetsuppgifter?
 • Om förutsättningarna ändras, är det tydligt vad som förväntas, vad som ska uppnås och på vilket sätt samt under vilken tidsram?
 • Hur uppmärksammar och ser de anställda varandra i vardagen?
 • Finns det forum för att prata om hur man upplever arbetssituationen i vardagen?
 • Satsar ni på aktiviteter som främjar en god stämning på arbetsplatsen?
 • Firas eller uppmärksammas framgångar på arbetsplatsen?
 • Har män och kvinnor lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter på arbetsplatsen?
 • Bedrivs ett målinriktat jämställdhetsarbete på arbetsplatsen?
 • Är arbetsutrustningen anpassad till kvinnors och mäns olika förutsättningar?

Mer om friskfaktorer

Att förebygga och att främja kan överlappa varandra, men det finns samtidigt skillnader. Främjandet fokuserar på att erbjuda och möjliggöra medan förebyggandet fokuserar på att avvärja och skydda.

Sådant som får människor att trivas och må bra, såväl hemma som på arbetet, brukar kallas för friskfaktorer. Det som kännetecknar de bästa insatserna i arbetsmiljöarbetet är ofta att de täcker både friskfaktorer och riskfaktorer. Inom alla de områden som ingår i denna enkät finns förutom riskfaktorer alltså även olika friskfaktorer. Därför är det viktigt att även se till sådant som fungerar bra på arbetsplatsen och som kan bibehållas, förbättras eller förstärkas än mer. Friskfaktorer kan definieras som ”företeelser som förekommer i den enskildes arbets- och/eller totala livsmiljö och levnadsmönster och ger denne förutsättningar för att fungera optimalt, utvecklas och må bra i arbetslivet” (Prevents definition).

Att känna trygghet är ett grundläggande behov. Och att då till exempel inte få veta vad en framtida organisationsförändring kan komma att innebära för mig är naturligtvis i de flesta fall förenat med både otrygghet och frustration. Frånvaro av trygghet skapar en grund av oro och där stressymptom också kan bli en av konsekvenserna. Att kvinnor och män behandlas jämlikt på arbetsplatsen skapar även det en trygg, schyst och välmående arbetsplats. Likaså är det viktigt att känna stolthet för sin arbetsplats. Känner man stolthet och pratar om sitt arbete på ett sätt som är positivt när man möter andra så kan man också förstå att den som arbetar där, har en bra grund för att trivas och må bra.

Om man kommer till jobbet på morgonen med oro inför arbetsdagen och negativa tankar är det vanligt att det är det som också präglar hela arbetsdagens arbete. Därför är en positiv känsla inför arbetsdagen av vikt. Om man upplever det motsatta under en längre tid, kan det vara en tydlig signal för arbetsrelaterad stress och i sin förlängning ohälsa.

En god stämning bidrar självklart till ett hälsosamt arbetsklimat. Att ge tid till skratt och fira framgångar brukar vara ett bra recept för en välmående arbetsplats.