Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Rehabilitering

Rehabilitering kan var många olika typer av åtgärder: medicinska, arbetslivsinriktade (arbetsplatsinriktade och arbetsmarknadsinriktade) och sociala.

På en arbetsplats innebär rehabilitering de åtgärder som sätts in när en person förlorat arbetsförmåga, helt eller delvis, där målet är att återskapa arbetsförmåga. Ordet rehabilitering har latinska rötter där ”re” betyder åter och ”habilis” kan översättas med kompetent eller skicklig. Rehabilitering betyder alltså ungefär: att återskapa förmåga. 

Lagstiftning som rör rehabilitering

 • Arbetsmiljölagen
 • Socialförsäkringsbalken

 

Arbetsmiljölagen är en ramlag och regler finns även i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsanpassning och rehabilitering.

Rehabiliteringsarbetet kan även påverkas av

 • kollektivavtal
 • lagen om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete
 • lagen om anställningsskydd när det gäller saklig grund för uppsägning
 • lagen om medbestämmande i arbetslivet
 • lagen om arbetslöshetsförsäkring
 • diskrimineringslagen, om sjukdom eller skada innebär en funktionsnedsättning.

Medicinsk rehabilitering

Huvudansvar: hälso- och sjukvården
Syfte: förbättra, behålla, återställa funktionsförmåga
Exempel: undersökningar och behandlingar, tekniska hjälpmedel, rådgivning, funktionsprövningar.

Arbetsplatsinriktad rehabilitering

Huvudansvar: arbetsgivaren
Syfte: att en anställd ska kunna komma tillbaka i arbete
Exempel: anpassning av arbetsplats, tekniska hjälpmedel, arbetstider och arbetsorganisation.

Arbetsmarknadsinriktad rehabilitering

Huvudansvar: Arbetsförmedlingen
Syfte: stärka individens ställning på arbetsmarknaden
Exempel: vägledning, yrkesutbildning, arbetsplatsförmedling.

Social rehabilitering

Huvudansvar: kommunens socialtjänst
Syfte: skapa ekonomisk trygghet, social trygghet och fungerande social samvaro
Exempel: hjälp med sociala nätverk, vård och behandling vid missbruk, kontakt med och insatser från andra myndigheter.

Målet är att kunna arbeta igen

När insatser för en sjukskriven person påbörjas är målet att den som är sjuk ska kunna komma tillbaka och arbeta igen:

 • i första hand i sitt ordinarie arbete
 • i andra hand i annat arbete hos arbetsgivaren
 • i tredje hand arbete hos annan arbetsgivare.