Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Den som är anställd

Den som är anställd och blir sjukskriven ska efter bästa förmåga medverka i sin arbetsplatsinriktade rehabilitering. Om personen inte medverkar utan giltig anledning kan det få konsekvenser, såväl arbetsrättsliga som ekonomiska. 

Den som är sjukskriven måste

  • lämna läkarintyg till arbetsgivaren
  • lämna de upplysningar som behövs för att klarlägga behovet av arbetsanpassning och arbetsplatsinriktad rehabilitering
  • samverka vid utredning och planering av lämpliga åtgärder
  • medverka i arbetsanpassning och arbetsplatsinriktad rehabiliteringen och ha regelbunden kontakt med sin arbetsplats med hänsyn tagen till medicinsk status.

Samverkan ger bäst resultat

Det är lätt att känna sig utsatt i rehabiliteringssituationer. Därför är det viktigt att den berörda personen deltar i planeringen av åtgärderna och själv, så långt det är möjligt, får avgöra vilka som ska vara involverade i ärendet.

Att ta tillvara den arbetsförmåga som finns, trots sjukdom, samt respekten för den enskilde individen bör vara vägledande vid arbetsanpassning och arbetsplatsinriktad rehabilitering. Alla krav och förväntningar måste naturligtvis ställas med hänsyn till personens hälsotillstånd.

Exempel på andra aktörer som kan medverka är Försäkringskassan, sjukskrivande läkare, Arbetsförmedlingen, HR, skydds- eller arbetsmiljöombud, fackliga företrädare, företagshälsa eller andra externa resurser inom arbetsmiljö och hälsa.

Sjukanmälan

Det är viktigt att det finns rutiner för sjukanmälan på arbetsplatsen, att alla känner till rutinerna liksom hur och när sjukanmälan ska göras, samt vem eller vilka som får del av uppgifterna.  

Läkarintyg

Från och med dag 8, vid sjukfrånvaro ska den anställde styrka fortsatt nedsatt arbetsförmåga pga medicinska orsaker, med ett läkarintyg. Läkarintyg får endast utfärdas av läkare eller tandläkare.

Arbetsgivaren kan med stöd av kollektivavtal, hänvisa till läkare hos t ex företagshälsa. Arbetsgivaren kan dock aldrig förbjuda att besöka egen läkare.

Ett komplett läkarintyg ska lämnas in till arbetsgivaren. Detta för att styrka orsak till frånvaro från arbetet och till vilken grad arbetsförmågan är nedsatt. Utan läkarintyg kan arbetsgivaren inte ta ställning till rätt till sjuklön och den anställde kan därmed bli utan ersättning.

Enligt sjuklönelagen och gällande kollektivavtal finns ingen skyldighet att redovisa sjukdomsdiagnos till arbetsgivaren.

I särskilda fall kan arbetsgivaren besluta om så kallat förstadagsintyg, läkarintyg från första sjukdagen. Förutsättningar för förstadagsintyg förtydligas i vissa kollektivavtal.

Mer information om läkarintyg finns på Försäkringskassans hemsida.

Tänk på att!

  • lämna kopia av läkarintyget till chefen snarast
  • Försäkringskassan ska ha original av läkarintyg. Vissa läkare kan med den anställdes medgivande skicka in läkarintyget elektroniskt direkt till Försäkringskassan
  • läs alltid igenom läkarintyget och se till att du själv förstår allt som står där, fråga annars läkaren som utfärdat intyget och be denne i sådana fall förtydliga texten på läkarintyget