Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Plan för återgång i arbete

Om en person förväntas vara borta från arbetet i mer än 60 dagar på grund av sjukdom, ska arbetsgivaren göra en plan för återgång i arbete. 

Planen ska

 • vara ett stöd i arbetet med arbetsanpassning och arbetsplatsinriktad rehabilitering på arbetsplatsen och påskynda möjligheterna att komma åter i arbete
 • upprättas senast dag 30 i sjukperioden
 • vara lätt att följa upp
 • fungera som underlag för andra berörda parter; den som är sjukskriven, fackliga representanter och Försäkringskassans bedömning av individens behov av rehabilitering i stort och rätt till ersättning från sjukförsäkringen
 • i möjligaste mån tas fram tillsammans med arbetstagaren.

Om det först efter 30 dagar blir tydligt att sjukskrivningen förlängs, ska arbetsgivaren upprätta en plan omgående.

Försäkringskassan kan begära in planen.

Exempel på frågor som besvaras i en plan

 • Finns det möjlighet att arbeta viss tid och vara deltidssjukskriven?
 • Hur kan arbetsplats och/eller arbetsuppgifter anpassas?
 • Är tillfällig förflyttning eller permanent omplacering möjlig?
 • Kan arbetshjälpmedel bidra?
 • Är utbildning eller omskolning till andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren möjligt?
 • Behövs insatser från företagshälsa eller annan extern resurs?
 • Hur ska kontakten mellan arbetsplats och sjukskriven se ut under sjukskrivningen?
 • Vid vilka tider ska insatser göras?
 • Hur ska planen för återgång i arbete följas upp av arbetsgivaren och den som är sjukskriven?

Mall för plan

Det finns ingen standardform för planen – men för att underlätta har arbetsgivar-organisationer i samarbete med Försäkringskassan tagit fram en mall. Mallen finns på forsakringskassan.se.

Framgångsrik arbetsplatsinriktad rehabilitering kräver att både chefen och den som är sjukskriven följer planen och att planen är aktuell. Men det är arbetsgivarens ansvar att planen följs och revideras vid behov.

På samma sätt som arbetsgivaren ska upprätta en plan ska också personen som planen berör efter bästa förmåga aktivt medverka i sin arbetsplatsinriktade rehabilitering. Samarbete ger bäst resultat. Samtidigt är det viktigt, med hänsyn till individens integritet, att inte dokumentera fler uppgifter än nödvändigt för att uppnå syftet med planen.

När planen inte behövs

 • om det kan antas att en sjukskriven person kan vara åter i jobb inom 60 dagar, utan arbetsplatsinriktade rehabiliteringsinsatser
 • om det är uppenbart att en person är så sjuk att det just nu inte är möjligt att börja arbeta ens med arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Då får planeringen vänta tills hälsotillståndet förbättrats
 • om det är uppenbart att den som är sjukskriven kan börja arbeta igen utan särskilda insatser
 • om det är uppenbart att den som är sjukskriven inte förväntas kunna återgå i arbete, oavsett åtgärder.

Även om det inte upprättats en plan är det viktigt att dokumentera skälen till varför det inte gjorts.

Är du arbetsgivarföreträdare?

Tänk på att hålla kontinuerlig kontakt med den som är sjukskriven, för att veta hur personen mår och vilka behov av rehabilitering som finns. Vet du inte läget blir det svårt att ta ditt ansvar.