Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Rehabiliteringsmöten

Det är den som företräder arbetsgivaren som har ansvar att kalla till möten och som behöver ha löpande rehabiliteringsmöten med den som är sjukskriven. Syftet är att ta den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen vidare; att försöka upptäcka och utforska eventuella hinder och se och utveckla möjligheter. 

Rehabiliteringsmöten kan röra frågor som

  • Hur kan personens arbetsförmåga tillvaratas på bästa sätt?
  • Om planerade insatser inte fungerat som tänkt – behövs nya insatser?
  • Kan andra arbetsuppgifter påverka arbetsförmåga?
  • Behöver arbetet anpassas även om den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen går bra, och vilka anpassningar är i så fall möjliga?
  • Vad blir nästa steg? T.ex. efter en genomförd behandling
  • Är det möjligt att successivt trappa upp arbetstiden genom deltidssjukskrivning?

Arbetsgivarföreträdaren ska aktivt arbeta med till exempel att ta fram en plan för återgång i arbete, följa upp rehabiliteringsåtgärder, dokumentera utvecklingen och se till att varje ärende avslutas på rätt sätt. Hen behöver hålla kontakt med medarbetare och Försäkringskassan och se till att få det stöd som behövs från eventuella HR-funktioner, företagshälsa eller annan expertresurs inom arbetsmiljö och hälsa. 

Vem som är med vid ett rehabiliteringsmöte, utöver arbetsgivarföreträdaren och den berörda personen, beror på vem som kan bidra till att processen går framåt. Det kan vara till exempel ett skydds- eller arbetsmiljöombud eller en facklig företrädare om personen vill det, liksom representanter från HR, företagshälsa eller annan extern resurs inom arbetsmiljö och hälsa. Försäkringskassan medverkar inte vid arbetsplatsinriktade rehabiliteringsmöten.

Ett rehabiliteringsmöte kan även vara starten för en plan för återgång i arbete.

Ta hjälp!

Är du arbetsgivare och behöver stöd i individuella ärenden? Kontakta en företagshälsa eller annan oberoende resurs inom arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering, eller en arbetsgivarorganisation för att få hjälp.