Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

En arbetsgivare kan ansöka om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd hos Försäkringskassan för att via en extern resurs, som till exempel en företagshälsa, förebygga, förhindra eller förkorta pågående sjukfrånvaro.

Bidraget kan ges för individuella insatser för en person som har eller riskerar att få nedsatt arbetsförmåga på grund av arbetsrelaterade och icke-arbetsrelaterade sjukdomar och skador. Det gäller inte för medicinsk eller annan behandling, utan för att arbetsgivaren ska kunna få hjälp att hantera arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder vid till exempel

  • upprepad korttidsfrånvaro
  • signaler om fysisk eller psykisk ohälsa
  • när arbetsförmåga inte är helt klarlagd
  • när det finns risk för sjukskrivning
  • när det är svårt för en person att komma tillbaka i jobb efter sjukskrivning.

Stödet används för förebyggande insatser och den aktör som arbetsgivaren väljer att arbeta med måste vara godkänd av Försäkringskassan. Bidraget ges till arbetsgivaren med upp till 10 000 kr per arbetstagare och år, men högst 200 000 kr per arbetsgivare och kalenderår.