Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Sjukersättning eller aktivitetsersättning

Om en persons arbetsförmåga anses vara permanent nedsatt och bedömningen är att inga rehabiliteringsåtgärder kan återskapa arbetsförmågan, kan personer som är mellan 30 och 64 år ansöka om att få sjukersättning tills vidare. Den som ännu inte fyllt 30 år kan ansöka om aktivitetsersättning, vilket i princip är detsamma som sjukersättning. Ansökan görs till Försäkringskassan.

Om sjukersättning beviljas görs en ny utredning av arbetsförmågan inom tre år, om inte personen fyllt 60 år. Om en anställd får hel sjukersättning utan tidsgräns kan arbetsgivaren under vissa förutsättningar avsluta anställningen utan saklig grund. Om detta är fallet, ta kontakt med en arbetsgivarorganisation eller facklig organisation för att få vägledning om hur detta bör hanteras. Om en person får delvis sjukersättning kan arbetsgivaren behöva erbjuda en anställning med lägre sysselsättningsgrad.