Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Sjukpenning

Sjukpenning är ersättningen som Försäkringskassan betalar till den anställda när sjuklöneperiodens 14 dagar är slut.

Det är Försäkringskassan som tar ställning till rätten till sjukpenning och bedömningen utgår från, precis som med sjuklönen, om personens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom. Grundförutsättningen för att beviljas sjukpenning är att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom med minst en fjärdedel. Försäkringskassan kan tidigast bevilja sjukpenning från och med dag 15.

Till sin hjälp har Försäkringskassan ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd för att tolka och bedöma information i läkarintyg. Det försäkringsmedicinska beslutsstödet kan också vara till nytta för arbetsgivare och skyddsombud. Läs mer om beslutsstödet på socialstyrelsen.se.

Tänk på att!

Kollektivavtal kompletterar de skydd som lagen reglerar, till exempel sjukpenningen. Ta reda på om och hur eventuella kollektivavtalade ersättningar kan komplettera sjukpenningen. Är du chef eller arbetsgivarföreträdare: informera anställda om vad som gäller.

Vill veta mer kan du vända dig till Finfa, Alecta eller AFA Försäkring.

Arbetsgivarens uppgift

  • att sjukanmäla medarbetaren till Försäkringskassan om hen är sjukskriven mer än 14 dagar. Anmälan ska göras senast dag 21 i sjukskrivningen.

Arbetsgivaren har även ansvar för arbetet med arbetsanpassning och arbetsplatsinriktad rehabilitering, läs mer på sidan Rehabilitering.

Den anställdas uppgift

  • att ansöka skriftligt om sjukpenning från och med dag 15 hos Försäkringskassan, via "Mina sidor" på forsakringskassan.se.

Försäkringskassans uppgift

  • att betala ut sjukpenning
  • att sänka eller dra in sjukpenningen om läkarintyg inte kommer in i tid, om de inte får in särskilda uppgifter som efterfrågas eller om personen inte deltar i rehabilitering. De har också rätt att begära att den som är sjukskriven genomgår en utredning för vidare bedömning, rätt att vända sig till andra myndigheter för att få in uppgifter utan samtycke från personen, liksom att kontrollera om en person är sjuk genom till exempel hembesök.

Ersättning betalas ut i omfattningen 25, 50, 75 och 100 procent beroende på hur arbetsförmågans nedsättning bedöms.

Ersättning för resor

För den som kan arbeta men inte ta sig till jobbet på vanligt sätt finns möjlighet att i stället för sjukpenning få ersättning för merkostnader för resor.

Arbetsskada

En arbetsskada är en skada eller sjukdom som har uppstått på grund av arbetet eller som har inträffat på väg till eller från arbetet. Om en anställd blir sjukskriven på grund av arbetsskada ska arbetsgivaren betala sjuklön som vanligt de 14 första dagarna.

Arbetsskador ska alltid anmälas av arbetsgivaren på anmalarbetsskada.se, helst inom 14 dagar. Om skadan är allvarlig ska den anmälas samma dag. Läs mer om arbetsskador och hur anmälan ska göras.

Att tänka på när det gäller arbetsskador

  • för att en skada ska räknas som arbetsskada och täckas av arbetsskadeförsäkringen måste det, enligt lag, finnas ett tydligt samband mellan skadan och arbetet
  • att en arbetsskada är anmäld innebär inte automatiskt att den är godkänd. Det är Försäkringskassan som avgör om den godkänns.

Inom den privata sektorn finns ”Trygghetsförsäkring vid arbetsskada”, TFA, som administreras av AFA Försäkring. Beroende på om det är fråga om en arbetsolycka, ett färdolycksfall eller arbetssjukdom gäller olika villkor för rätten till ersättning.

För att få ersättning från Försäkringskassan måste även den skadade själv göra en ansökan hos Försäkringskassan. Det gäller även eventuell ersättning från AFA Försäkring.

Det går inte att få dubbel ersättning för inkomstförluster, från både Försäkringskassan och AFA Försäkring. Däremot kan AFA Försäkring under vissa omständigheter ersätta inkomstförluster som Försäkringskassan inte ersätter.

För den som är allvarligt sjuk eller skadad

finns särskilda regler om hur arbetsförmågan och rätten till ersättning ska bedömas. Läs mer på forsakringskassan.se och socialstyrelsen.se