Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Att förebygga och fånga upp tidiga signaler

Att arbeta förebyggande är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det handlar om att skapa en arbetsplats där människor trivs, mår bra och kan utvecklas och där ingen blir sjuk eller skadad av sitt arbete. En arbetsplats där den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är lika viktig som den fysiska och där miljön så långt möjligt är anpassad efter dem som arbetar där.

Eftersom arbetet ofta är en stor och viktig del i människors liv kan arbetsplatsens syn på̊ hälsa och ohälsa ha stor påverkan på̊ de anställda. En väl fungerande arbetsplats bidrar till människors hälsa. En dåligt fungerande arbetsplats kan bidra till ohälsa.

Att jobba förebyggande handlar alltså om att uppmärksamma risker på arbetsplatsen och att anpassa arbetet till människan, innan risker blir till ohälsa eller olyckor.

Det förebyggande arbetet är lika viktigt för det lilla familjeföretaget som för den stora globala koncernen. Arbetet rör chefer lika mycket som medarbetare, även om de har olika ansvar. Målet är detsamma: att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och skapa en bra arbetsmiljö.

Lagstiftning som rör förebyggande arbete och tidiga signaler

 • Arbetsmiljölagen
 • Socialförsäkringsbalken
 • Arbetstidslagen

Arbetsmiljölagen är en ramlag och de detaljerade reglerna finns i föreskrifter från Arbetsmiljöverket. De viktigaste som rör förebyggande arbete och tidiga signaler är:

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4
 • Arbetsanpassning, AFS 2020:5

Alla föreskrifter finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Sjukfrånvaro är dyrt!

Arbetsplatser med bra arbetsmiljö har generellt sett lägre sjukfrånvaro. Eftersom sjukfrånvaro är dyrt – kostnaderna för sjukfrånvaron är ofta högre än själva sjuklönen – så lönar det sig att förebygga sjukfrånvaro. Kostnader rör till exempel:

 • vikarier – rekrytering, lön och att lära upp
 • övertid och mertid för andra anställda
 • ökad administration, omorganisation av arbete
 • långtidssjukfrånvaro, arbetsplatsinriktad rehabilitering
 • produktionsstörningar som produktionsstopp, förseningar, reklamationer och sämre kvalitet.

Beräkna kostnader för sjukfrånvaro

Försäkringskassan tillhandahåller ett verktyg som gör att du kan räkna ut vad sjukfrånvaron kostar för ditt företag. Till Försäkringskassans verktyg »