Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Att arbeta förebyggande, utveckla friskfaktorer och se tidiga signaler

För att kunna förebygga och arbetsanpassa behövs kunskap om förhållanden på arbetsplatsen och de anställdas behov. En förutsättning för att få den kunskapen är ett tryggt och tillåtande samtalsklimat, där alla vågar ta upp risker och prata om eventuella svårigheter. 

Anställda måste berätta vad de ser och upplever och chefer behöver agera tidigt när de ser signaler på ohälsa och behov av arbetsanpassning.

Det behövs en bra dialog och samverkan mellan arbetsgivare, anställda, skyddsombud och fackliga organisationer som omfattar såväl vardagsarbetet, framtida investeringar och andra insatser som påverkar arbetsmiljön.

För att fånga upp risker behöver dessa kartläggas, riskbedömas, åtgärdas och följas upp – det vill säga: arbetsplatsen behöver jobba systematiskt med arbetsmiljön för att förebygga. Utöver det finns andra insatser som kan vara effektiva och som kan verka självklara, men som ändå lätt kan glömmas bort. Till exempel att:

 • se till att det finns möjligheter att träffas och prata på arbetsplatsen – både på arbetsmöten och informellt, som vid fikastunder
 • alltid ha arbetsmiljö på agendan vid arbetsplatsträffar
 • analysera information och dokumentation i ett större perspektiv: Hur ser sjukfrånvaron ut på individnivå? Organisationsnivå? Hur ofta och väl rapporteras olika tillbud och arbetsskador? Hur ser sjukfrånvaron ut i relation till den totala frånvaron? Ökar tjänstledigheter, kompledighet, semester och föräldraledighet?
 • tänka på att den som arbetar är samma människa både på jobbet och privat – det som händer på jobbet påverkar privatlivet och vice versa.

Alla kan utveckla sin förmåga att tidigt upptäcka signaler på ohälsa och den som blir bra på att se och åtgärda problem i tid, kan minska behovet av framtida insatser. Ju tidigare ohälsa uppmärksammas, desto större är möjligheterna att förebygga och sätta in åtgärder där det behövs. Möjligheterna att hjälpa är ofta störst i tidiga skeden, så ju tidigare åtgärder, desto bättre effekt.

Som chef, tänk på

 • att se dina medarbetare och vara uppmärksam på förändringar, både hos individer och i grupper.

Som kollega, tänk på

 • att se dina arbetskamrater och var medveten om riskfaktorer.

Exempel på tidiga signaler kan vara

 • förändrat beteende, till exempel att någon oftare arbetar över, är rastlös, mer orolig och nervös, håglös, ledsen, arg och retlig, osäker, isolerar sig, oftare klagar över fysiska problem som trötthet, yrsel och spända muskler eller struntar i smärta
 • koncentrationssvårigheter, gör oftare misstag, glömmer saker, svårare att passa tider
 • frånvaro, till exempel ökad frånvaro, upprepad korttidsfrånvaro, sena ankomster, att gå för tidigt, ansöka om semester och kompensationsledighet samma dag eller i efterskott, vara sjukfrånvarande i samband med helger och löneutbetalningar
 • problem i arbetsgruppen, till exempel samarbetssvårigheter, mobbning, bortförklaringar, frånvaro som påverkar arbetet och gruppen
 • sämre arbetsprestation
 • riskbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol eller andra droger.

Trygghet – i arbetet och kompetensen

Ytterligare en aspekt av det förebyggande arbetet är det som skapar trygghet, eftersom trygghet är en viktig del av en bra arbetsmiljö. För de allra flesta är arbetet i sig en mycket stor källa till trygghet, både ekonomiskt, personligt och socialt. Är det oroligt på jobbet, eller om anställningen känns osäker, kan det ha stor påverkan på människors upplevda trygghet.

En viktig grund i tryggheten är därför bra ledarskap, med tydlig kommunikation och ett öppet samtalsklimat. Långsiktig trygghet handlar även om kompetens. Att skapa en organisation där lärande i arbetet är en naturlig del ger kontinuerlig kompetensutveckling.

Det är också viktigt att anställda själva får kunskap att hantera risker, vare sig det rör fysiska arbetsmiljörisker i form av kemikalier eller hot och hat från kunder.

Friskfaktorer

Men lika viktigt som det är att se risker är det att se friskfaktorer – det vill säga, det som får människor att trivas och må bra. Kartlägg och synliggör därför det som fungerar bra på arbetsplatsen. Stöd och vidareutveckla detta och prata om det så att friskfaktorerna blir kända.

Exempel på friskfaktorer

För individen:

Variation och utveckling i arbetet
Eget ansvar
Yrkesstolthet
Meningsfullt arbete
Fungerande utrustning
Bra fysisk miljö
Socialt stöd
Möjligheter att påverka
Friskvård

I gruppen:

Gemenskap
Rak kommunikation
Humor
Ärlighet
Förtroende

I organisationen:

Tydlig organisation
Korta beslutsvägar
Närvarande chef
Kommunikation och återkoppling
Tydliga riktlinjer
Lyhördhet