Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Mer om arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för arbetet med anpassning och arbetsplatsinriktad rehabilitering. I praktiken företräds oftast arbetsgivaren av en eller flera chefer. Ledarskapet har stor betydelse för arbetsmiljön och en ledare blir en förebild som präglar kulturen på arbetsplatsen genom sitt agerande.

Introduktion

När det gäller det förebyggande arbetet, för att skapa en arbetsplats där människor trivs och mår bra, är även introduktionen av nyanställda en viktig faktor. Att få en bra introduktion till arbetsplatsen ger en bra start och förutsättningar att både trivas, må bra och inte skada sig.

Arbetsanpassning och arbetsplatsinriktad rehabilitering

En viktig del i det förebyggande arbetet är att anpassa arbetet till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar. Detaljerade regler om arbetsanpassning finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering där det bland annat står att arbetsgivaren ska:

  • ha en organiserad verksamhet med arbetsanpassning och arbetsplatsinriktad rehabilitering
  • sätta mål för verksamheten och fortlöpande ta reda på behov av åtgärder
  • så tidigt som möjligt påbörja arbetsanpassning och arbetsplatsinriktad rehabilitering för dem med behov
  • göra det tydligt hur arbetsuppgifter som rör arbetsanpassning och arbetsplatsinriktad rehabilitering ska fördelas och se till att de som arbetar med frågorna har de befogenheter, resurser, kunskaper och den kompetens som behövs
  • organisera verksamheten så att den kan ske i samarbete med den det berör, med personens företrädare i arbetsmiljöfrågor samt med Försäkringskassan och andra berörda myndigheter
  • årligen följa upp och åtgärda brister i verksamheten
  • ha de rutiner som behövs och om det behövs dokumentera mål, fördelning, uppföljning och rutiner skriftligt. Rutiner ska även omfatta hur skadligt bruk av alkohol eller andra droger hanteras. Det ska även vara tydligt vilka interna regler och rutiner som gäller om någon uppträder påverkad på jobbet
  • särskilt beakta personers funktionsnedsättningar eller andra begränsningar av arbetsförmågan.

Tänk på!

Att arbetslivet och arbetsmiljön ständigt förändras. Uppdatera därför planer för utbildningsinsatser ofta och regelbundet.