Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Det viktiga samtalet

Att fånga signaler på ohälsa och att agera så snabbt som möjligt för att skapa dialog om eventuella problem och försöka ge stöd, är viktigt för chefer på alla nivåer. 

Ju tidigare problem kan identifieras desto lättare är det att komma till rätta med dem. Att arbeta med arbetsanpassning och arbetsplatsinriktad rehabilitering kan därför även innebära att prata om känsliga ämnen.

När är samtal nödvändigt?

Skälen till ohälsa och behov av svåra samtal kan vara många. Som chef kanske du upplever förändringar i en medarbetares arbetsprestation och oroar dig för att det kan ligga personliga svårigheter bakom. Kanske har någon drabbats av svår sjukdom? Kanske behöver en i arbetsgruppen stöd efter att ha kommit tillbaka efter sjukdom? Kanske misstänker du att en person har problem med alkohol eller andra droger? Kanske uppträder någon oprofessionellt vilket går ut över andra?

Vad som upplevs som svåra samtal varierar naturligtvis, men det är inte ovanligt att känna osäkerhet inför en situation där du kan behöva ta upp ämnen som livsstil, sjukdom, kompetensproblem, organisationsförändringar och konflikter. Ibland kan en chef behöva genomföra samtal med en enskild medarbetare, andra gånger behöver chefen föra samtal med flera personer i exempelvis en arbetsgrupp.

Att våga ta konflikter och förebygga ohälsa

Att tvingas ta svåra samtal kan vara jobbigt, men långvariga konflikter eller långdragen osäkerhet brukar vara ännu värre. Att hantera konflikter och ta svåra samtal bidrar ofta till att förebygga ohälsa. Många känner lättnad efter ett bra samtal.

Kom också ihåg att konstruktivt hanterade konflikter och bra samtal leder till utveckling! Goda samtal får människor att växa. Vi mognar när vi får chans att upptäcka nya perspektiv och blir tryggare i vår egen roll när vi upplever att vi blir tagna på allvar. Vi stärker våra relationer och vågar utveckla mer kreativitet.

Samtala på ett bra sätt

Ett bra samtal bygger på ömsesidigt förtroende, före, under och efter samtalet.

Checklista

 • Förbered dig. Bestäm dig för vad du vill att samtalet helst ska resultera i – vad är målet? 
 • Skapa rätt förutsättningar.
 • Gör en agenda.
 • Var tydlig, närvarande och ärlig.
 • Lyssna aktivt. Våga fråga.
 • Var inte rädd för tystnad eller pauser.
 • Var beredd på reaktioner och respektera motstånd.
 • Tänk på vad som kan motivera – och vad som inte motiverar.
 • Var uppmärksam på hur samtalspartnern verkar må.
 • Sammanfatta i slutet av samtalet. 
 • Följ upp samtalet och boka nya samtal vid behov.

Ta hjälp och erbjud hjälp

Ibland kan det behövas hjälp från någon oberoende och utomstående, till exempel en företagshälsa eller annan resurs inom arbetsmiljö och hälsa. Prata också med skydds- eller arbetsmiljöombud och fackliga företrädare, om processer som rör arbetsanpassning och arbetsplatsinriktad rehabilitering.

Erbjud den det berör hjälp om det behövs, berätta vilken hjälp som finns att få och hur företaget kan hjälpa.