Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Roller, ansvar och samverkan

Tydliga roller och ansvar och en bra samverkan är viktiga nycklar i det förebyggande arbetet och i arbetet med anpassning och arbetsplatsinriktad rehabilitering.

En annan viktig förutsättning är gemensamma och väl förankrade mål och rutiner, där det tydligt ska framgå vad som ska genomföras, när, hur och av vem. Att ha tydliga roller, ansvar och rutiner ger legitimitet åt arbetet.

Eftersom arbetsmiljön, men även regler om till exempel sjukförsäkringen förändras, är det också viktigt att alla arbetsgivarföreträdare – chefer såväl som andra ansvariga – har uppdaterad kompetens inom området.

Arbetsgivaren

Har huvudansvaret för arbetsmiljön och för arbetet med arbetsanpassning och arbetsplatsinriktad rehabilitering. Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för hur detta arbete ska bedrivas i företaget. Det är en fördel att också ha en policy för det arbetsplatsinriktade rehabiliteringsarbetet. Läs mer på Arbetsanpassning och arbetsplatsinriktad rehabilitering.

Den som är anställd

Ska aktivt delta och bidra i arbetsmiljöarbetet, följa regler, rutiner och instruktioner, använda eventuella skydd, rapportera brister, risker, tillbud, sjukdom och olycksfall, föreslå åtgärder och lämna synpunkter på genomförda åtgärder. Det är viktigt att de som vet mest om riskerna i arbetsmiljön är delaktiga – då blir åtgärderna som bäst.

Skydds- eller arbetsmiljöombudet

Ska vara närvarande i arbetsmiljöarbetet, från planering till genomförande och uppföljning – till exempel när arbetsförhållanden undersöks, åtgärder planeras och vid årliga uppföljningar.

Företagshälsor och andra externa expertresurser inom arbetsmiljö och hälsa

Arbetsplatser som har få egna resurser kan behöva ta hjälp av till exempel en företagshälsa eller annan extern resurs för att utveckla det förebyggande arbetet och arbetet med arbetsanpassning och arbetsplatsinriktad rehabilitering.

Sjukvården

Ska ge vård och behandling, skriva läkarintyg och bedöma arbetsförmåga. Om samarbetet mellan företagshälsa och sjukvård fungerar bra är det ett bra stöd för arbetsplatsen.

Försäkringskassan

Har en central roll i processen, bedömer individens behov och rätt till ersättning. Ska samordna alla aktörer, se till att åtgärder påbörjas så snart som möjligt och verka för att alla parter tar sitt ansvar.