Åtta områden som påverkar säkerhetskultur

God säkerhetskultur är gemensamma värderingar, attityder och kunskap inriktade på att skapa en säker arbetsplats. Här presenteras åtta områden som påverkar säkerhetskulturen på jobbet.

Ledning och prioriteringar

Ledningen har en nyckelroll i att skapa förutsättningar för att företaget ska bli bättre på att förhindra att olyckor och tillbud sker på arbetsplatsen. Ledningen måste visa vägen genom att aktivt arbeta med att förbättra säkerheten, och ord måste omsättas i handling. Här ingår att på ett konkret sätt prioritera säkerhetsfrågor och hantera risker innan en olycka sker samt att åtgärda identifierade brister så fort som möjligt. Eftersom de flesta olyckor sker på fabriksgolvet eller ute på byggarbetsplatsen har också ledningen en viktig uppgift i att så långt som möjligt påverka och involvera alla i säkerhetsarbetet.

Deltagande och ansvar

En säker arbetsplats utmärks bland annat av att alla känner och tar ett gemensamt ansvar för sin egen och andras säkerhet. Det innebär att alla, som en naturlig del av arbetet, jobbar med att förbättra säkerheten. Det handlar också om att man hjälps åt att hålla ordning både på arbetsplatsen och på varandra så att inga onödiga risker uppstår.

Kunskap och förståelse

För att kunna arbeta på ett säkert sätt är det viktigt att alla är insatta i de regler och instruktioner som gäller på arbetsplatsen. De ska vara kända av alla och enkla att ta till sig. Det är också viktigt att både arbetsuppgifter och regler är utformade på ett sätt som gör att det är möjligt att följa reglerna när arbetet utförs. En viktig förutsättning för en säker arbetsplats är också att alla ges den utbildning och kunskap som behövs för att kunna arbeta säkert. En annan viktig aspekt är att alla förstår riskerna i arbetet och därmed också vikten av att arbeta enligt de regler och föreskrifter som finns. För att lyckas med säkerhetsarbetet bör ingen heller acceptera att olyckor är en oundviklig och ofrånkomlig del av jobbet.

Arbetssituation

Om man vill förhindra att olyckor sker på arbetsplatsen måste arbetstagarna ges rätt förutsättningar för att arbeta på ett säkert sätt. Det innebär att det alltid måste finnas anpassad och bra skyddsutrustning tillgänglig, men också att det finns tillräckligt med personal och att man ges den tid som behövs för att utföra arbetet på ett säkert sätt. Detta för att inte frestas eller känna sig tvungen att avvika från de regler och instruktioner som finns.

Beteende

Personalens agerade i det dagliga arbetet är av stor betydelse för säkerheten på arbetsplatsen och påverkas ofta till stor del av deras uppfattningar om ledningens engagemang och säkerhetsprioriteringar. De flesta olyckor sker ute i den operativa verksamheten och agerandet hos den personal som arbetar där kan utgöra skillnaden mellan att en olycka sker eller inte. Det är därför viktigt att personalgruppen följer de regler som finns och inte väljer att ta genvägar i arbetet för att spara tid eller utföra arbetsuppgifter som kan innebära risker. Det är också viktigt att alla tar ansvar för varandras säkerhet och hjälper och stöttar varandra på ett sådant sätt att ingen känner sig tvingad att ta risker eller avvika från de regler som finns.

Lärande

Att man lär av händelser som inträffar och tar tillvara på information om brister som uppmärksammas är en viktig del i det riskförebyggande arbetet. Återkommande diskussioner bland personalen om hur man kan bli bättre är en viktig källa till goda idéer och ger stimulans och motivation i säkerhetsarbetet. För att ges möjlighet att åtgärda brister och ta till vara erfarenheter från olyckor och tillbud är det också viktigt att rätt personer får kännedom om dem.

Kommunikation

Att kommunikationen fungerar bra i det dagliga arbetet är av stor betydelse för att säkerställa att rätt personer hela tiden är uppdaterade när det till exempel gäller brister som kan innebära risker i arbetet. Identifierade risker måste därför göras kända för alla berörda i företaget . Om riskerna inte är kända för dem som utför arbete i verksamheten kan farliga situationer uppstå när arbetsuppgifterna utförs. Om verksamhetens risker inte blir kända ges heller inga möjligheter att sätta in åtgärder för att hantera dessa och skapa en säkrare arbetsplats.

Öppenhet

En förutsättning för att risker ska kunna åtgärdas är att dessa görs kända för dem som har ansvar att införa säkerhetshöjande åtgärder i verksamheten. Det är därför viktigt att alla vågar påpeka brister i säkerheten även om det innebär att man måste erkänna egna eller andras misstag eller ge kritik till chefer och medarbetare. Arbetsklimatet måste vara öppet, positivt och tillåtande och det måste vara accepterat bland alla att man ibland faktiskt gör misstag. När något händer är det också viktigt att man från ledningens sida ser till att finna orsakerna till det som hänt för att kunna åtgärda de brister som bidragit till händelsen.